"Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts."

Albert Einstein

Gestraft na de Straf

Na een veroordeling zoals een werkstraf of gevangenisstraf zit de straf voor veel gestraften er nog niet op. Nadat ze hun straf hebben gedaan, krijgen ze soms te maken andere gevolgen van een veroordeling, namelijk dat ze geen verklaring omtrent gedrag kunnen krijgen. Het aanvaarden van een baan of opleiding is dan in veel gevallen onmogelijk. Er dus een extra straf na de straf.

VOG

Hoe zit het nu met die Verklaring omtrent gedrag, oftewel de VOG? Werkgevers of opleidingen kunnen van toekomstige werknemers/studenten verlangen dat ze een VOG aanvragen bij de Gemeente. De Dienst Justis (COVOG) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid beslist over de aanvraag. Indien er een veroordeling of andere geregistreerde contacten met justitie zijn geweest in de laatste 5 jaar, is de afgifte van een VOG vaak moeizaam.
Het criterium is of er sprake is van een risico voor de samenleving, wanneer een soortgelijke strafbaar feit zou worden gepleegd, door de persoon in de uitoefening van die functie waarvoor de VOG wordt gevraagd. Er moet dus wel een relatie bestaan tussen het feit en het doel. Zo zal een zedendelict een belemmering zijn om in de kinderopvang aan het werk te gaan en is een vermogensdelict een belemmering om als magazijnmedewerker te werken.

Bezwaren tegen de procedure

Het komt voor dat een persoon juist die het rechte pad op wil gaan, veel moeite ondervindt om aan de bak te komen. Die persoon wordt geconfronteerd met de afwijzing van de VOG, waardoor hij de baan niet kan aanvaarden en werkloos blijft met alle gevolgen van dien. De onmogelijkheid om je leven aan andere wending te geven blijft iemand achtervolgen wanneer er eenmaal een veroordeling heeft plaatsgevonden. 
Jammer genoeg kunnen we nooit in iemand hoofd kijken of iemand inderdaad een gevaar vormt om een bepaalde functie uit te oefenen. Het blijft een inschatting op grond van objectieve factoren. En die objectieve factoren die de COVOG bekijkt, liggen allemaal in het verleden. Er wordt gekeken naar justitiële feiten over een periode van 5 tot 20 jaar terug. Mijns inziens is het beter beter om te kijken naar objectieve factoren in het heden en in de toekomst. Zoals: het hebben van een vaste woonplaats; een opleiding die is afgerond; het hebben van een stabiele relatie; het volgen van therapie; ed. Het blijft immers onduidelijk hoeveel delicten er worden voorkomen door het huidige VOG systeem. Er kan zelf sprake zijn van een averechts effect, omdat bepaalde personen belemmert worden in hun pogingen te resocialiseren. 
Het recidive risico is de achterliggende gedachte bij de weigering van een VOG. Maar, zal de maatschappij niet beter beschermt zijn als bepaalde personen een kans krijgen hun leven te beteren door middel van opleiding en werk? Daartegenover staat natuurlijk het belang van de werkgever. Deze zou een persoon wellicht niet aannemen als hij weet dat er strafbare feiten spelen in het verleden.

Hiervoor kan een oplossing worden bedacht. De COVOG zou bij gebleken relevante feiten de VOG kunnen afgeven onder voorwaarden van melding van die feiten aan de werkgever. Indien de werkgever op grond daarvan zijn aanbod intrekt, zal de VOG ook automatisch vervallen. Dit zal trouwens alleen werken bij functie waar de VOG niet verplicht is. Het is in ieder geval een eerste aanzet tot een andere werking van de VOG.

In ieder geval schiet de huidige regeling zijn doel waarbij. Gelukkig zijn er veel stemmen om de regeling te blijven herzien. Met name voor jeugdigen die achtervolgd dreigen te worden door hun jeugdzondes en niet met een schone lei aan hun toekomst kunnen starten.

Mocht je te maken krijgen met de weigering een Verklaring omtrent Gedrag af te geven
dan kunt u terecht bij Mr Kouwenhoven voor hulp bij het indienen van een bezwaarschrift.

--> Nieuwsoverzicht
Verklaring omtrent gedrag nodig?

Stel gemakkelijk je eigen website samen aan de hand van heel veel verschillende content blokken

Neem contact op

Diensten

Meer lezen

Contact

Dijkweg 69
2671 CW Naaldwijk
0174 - 64 34 42
info@kouwenhovenadvocaat.nl

Meer lezen

© Kouwenhoven Advocatenkantoor