"Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts."

Albert Einstein

Uithuisplaatsing, een ingrijpende maatregel

De meest ingrijpende maatregel die het civiele jeugdrecht kent, is de uithuisplaatsing van een kind uit het gezin. Uithuisplaatsing betekent dan dat de rechter bepaald dat een kind een tijd niet meer bij zijn/haar ouders mag verblijven. Dit kan zijn dat een kind dan in een pleeggezin, of een leefgroep van een instelling geplaatst wordt.

Gedwongen maatregel

Er zijn verschillende redenen om kinderen uit huis te plaatsen. Er kan sprake zijn van (ernstige) gedrags- of ontwikkelingsproblemen, waardoor de situatie thuis voor de ouders onhoudbaar is. De ouders en jeugdige stemmen dan veelal zelf in met de uithuisplaatsing.
Daarnaast komt het voor dat een kind uit huis geplaatst wordt om zijn veiligheid te waarborgen en eventuele kindermishandeling te stoppen. Dit kan in een vrijwillig kader, maar vindt meestal plaats in een gedwongen kader.

Vechtscheiding

Daarentegen lijkt er een tendens in de rechtspraak te zijn, dat kinderen onder toezicht worden gesteld omdat kinderen klem lijken te zijn geraakt in de strijd die tussen ouder woedt in een (vecht)echtscheiding. Er zijn uitspraken bekend waarbij de rechter heeft bevolen dat een kind uit huis moet worden geplaatst, omdat ouders zich niet aan afspraken kunnen houden over bijvoorbeeld een contactregeling.

Uithuisplaatsingen zijn sinds 2005 tot 2012 enorm toegenomen. Sinds 2012 blijkt echter een afname te zien. De grote kritiek op de werkwijze van de hulpverlening lijkt ertoe te hebben geleid dat voor een andere aanpak wordt gekozen. Meer hulp in de gezinnen wordt ingezet, in plaats van hulp op locatie. De zaken waarbij sprake is van een ondertoezichtstelling in ‘vechtscheidingszaken’ lijkt echter wel te zijn toegenomen. Bij een beslissing over een uithuisplaatsing, is de rechter gebonden aan de rapporten die worden opgemaakt door bijvoorbeeld de Raad voor de Kinderbescherming en de St. Bureau Jeugdzorg. Die instanties zijn echter niet permanent in een gezin aanwezig om de situatie volledig in te schatten.
De Rechter basseert zijn oordeel over een verzoek tot ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing grotendeels op die rapportages. Deze worden opgemaakt, zodra de hulpverlening zich gaat buigen over een gezin. Het is voor ouders dus erg opletten of alle rapporten naar waarheid zijn opgemaakt en niet louter bestaan uit gissingen, niet nagetrokken getuigenverklaringen en roddels.

Indien een ouder of een kind geconfronteerd wordt met een verzoek tot ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing, is deskundige bijstand aan te bevelen. Het is belangrijk dat een reëel beeld van de actuele situatie in een gezin wordt voorgespiegeld. Ook tijdens de ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing kan de bijstand van een advocaat nodig zijn. Voor verschillen van mening over de uitvoering van de ondertoezichtstelling door de jeugdbeschermer kan ook een oordeel aan de rechter gevraagd worden..

Mr Sandra Kouwenhoven heeft veel ervaring op dit gebied en kan bijstand bieden in de procedure tot ondertoezichtstelling en/of uithuisplaatsing. Ook de jeugdige zelf kan zich tot de advocaat wenden voor advies en hulp in de procedure tot ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing.

Nieuwsoverzicht
Wordt uw gezag als ouder ingeperk?
Neem contact op

Contact

Dijkweg 69
2671 CW Naaldwijk
0174 - 64 34 42
info@kouwenhovenadvocaat.nl

© Kouwenhoven Advocatenkantoor