Algemene voorwaarden en privacy reglement

1.1 Kantoor
Het kantoor wordt geleid door Mr S.I. Kouwenhoven, verder te noemen de Advocaat. Zij oefent voor eigen rekening en verantwoording de rechtspraktijk uit.

1.2
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die door een opdrachtgever aan de Advocaat wordt gegeven, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht.

2.1 Opdrachten en rechtsbijstand
Een door de opdrachtgever gegeven opdracht komt pas tot stand nadat deze uitdrukkelijk schriftelijk is geaccepteerd door de Advocaat en nadat voldaan is aan de voorwaarden die de Advocaat heeft gesteld.

2.2
De door de Advocaat te verrichten diensten zijn inspanningsverplichtingen; nimmer kan of zal resultaat gegarandeerd worden. Bij de uitvoering van de opdracht zal de advocaat zich naar beste vermogen inspannen. De Advocaat handelt bij de uitvoering van de verstrekte opdracht op de wijze, die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat mag worden verwacht.

2.3
De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever.

2.4
De opdrachtgever is gehouden om alle gegevens die van belang zijn voor het uitvoeren van de opdracht tijdig te verstrekken aan de Advocaat.

2.5
Het staat de Advocaat vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door één of meer van de aan haar kantoor verbonden advocaten en medewerkers.

2.6
De opdrachtgever vrijwaart de Advocaat tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door de Advocaat ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

3.1 Beeindiging rechtsbijstand.
Zowel de opdrachtgever als de Advocaat is bevoegd de opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen, tenzij dit gelet op de belangen van de andere partij naar omstandigheden op een onredelijk moment geschiedt.

3.2
De beëindiging van de opdracht kan slechts schriftelijk geschieden.

3.3
De Advocaat is bevoegd om na de beëindiging van de opdracht en vóór teruggave van stukken uit het dossier, die werkzaamheden te verrichten die de Advocaat in redelijkheid noodzakelijk acht in het belang van de opzeggende opdrachtgever. De Advocaat zal voor die werkzaamheden aanspraak kunnen maken op het gebruikelijke honorarium.

3.4
De Advocaat is na ontvangst van de schriftelijke beëindiging van de opdracht evenwel niet tot enige nadere dienstverlening verplicht.

4.1. Inhoud Rechtsbijstand.                                                                                                                           Alle opdrachten worden uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever uitgevoerd. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en of de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

4.2                                                                                                                                                                             De Advocaat mag bij de uitvoering van de overeenkomst derden, zijnde niet aan haar verbonden personen, inschakelen. Bij het inschakelen van derden zal De Advocaat zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever. De Advocaat is echter niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een handelen of nalaten van door haar ingeschakelde derden.                                                                                                         

4.3 De Advocaat is verplicht zich in te spannen om het resultaat dat partijen voor ogen hebben te behalen. Dit betekent niet dat het beoogde resultaat volledig kan worden gegarandeerd.  

4.4
De opdrachtgever zal ongevraagd op de hoogte worden gehouden van de stand van de zaken in de procedure. Hiertoe is de opdrachtgever gehouden een postadres te verstrekken.

4.5
In het geval dat de opdracht inhoudt dat rechtsbijstand is gewenst bij een rechtszitting, zal de Advocaat, bij afwezigheid van de opdrachtgever tijdens die zitting, alleen wanneer zij daartoe door de opdrachtgever uitdrukkelijk is gemachtigd, namens hem/haar het woord voeren.

4.6
In geval van een strafzaak zak door de Rechtbank een proces dossier worden verstrekt aan de Advocaat. Dit proces verbaal wordt met de opdrachtgever besproken. Afschriften van het proces verbaal worden niet verstrekt aan derden. Het is aan de beoordeling van de advocaat om een afschrift van het proces verbaal aan de opdrachtgever te verstrekken.

4.7
Hoger Beroep wordt alleen ingesteld indien de Advocaat daartoe tijdig schriftelijk opdracht heeft gekregen van de opdrachtgever.

5.1 Dossier
Na afloop van de procedure zullen processen-verbaal 1 maand worden bewaard, waarna zij worden geretourneerd aan de Rechtbank. Overige stukken zullen 7 jaar worden bewaard met uitzondering van vonnissen en uitspraken welke 20 jaar zullen worden bewaard.

6.1 Kosten rechtsbijstand
Bij aanvaarding van een opdracht zal de advocaat onderzoeken of de cliënt in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, behalve indien de cliënt kiest voor betaling van het honorarium.

6.2
Indien g een sprake is van gefinancierde rechtsbijstand is de opdrachtgever ter zake van de in het kader van de opdracht verrichte werkzaamheden door de Advocaat een honorarium exclusief omzetbelasting verschuldigd. Dit kan zijn een honorarium: op uurbasis; dan wel afhankelijk van de met de Advocaat gemaakte afspraken een vooraf overeengekomen vast honorarium. Het te declareren honorarium op uurbasis wordt bepaald aan de hand van de bestede tijd, waarbij verrichte werkzaamheden worden genoteerd in eenheden van minimaal vijf minuten.

6.3
De advocaat is gerechtigd haar (uur)tarieven jaarlijks op 1 januari te wijzigen. De actuele tarieven zijn alleen persoonlijk op te vragen bij de advocaat.

6.4.
Daarenboven is de opdrachtgever aan de Advocaat een vergoeding verschuldigd wegens de door de Advocaat gemaakte verschotten, zijnde de door derden aan de advocaat in rekening gebrachte kosten. Tot deze verschotten behoren onder meer griffierecht, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten, salaris van door de advocaat ingeschakelde procesadvocaten en kosten in verband met informatie uit openbare registers.

6.5
Alvorens met de werkzaamheden een aanvang te nemen, is de Advocaat ingeval van een honorarium op uurbasis gerechtigd aan de opdrachtgever een voorschot op het haar toekomende in rekening te brengen. Dit voorschot zal te zijner tijd met de einddeclaratie worden verrekend. Naast voornoemd voorschot brengt de Advocaat periodiek, aan de opdrachtgever een factuur uit wegens door haar verrichte werkzaamheden.

6.6
Behoudens spoedgevallen dient de opdrachtgever het voorschothonorarium , alvorens de advocaat met de werkzaamheden een aanvang zal nemen.

6.7
Komt de opdrachtgever in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand, dan is de Advocaat gerechtigd op voorhand de door de opdrachtgever verschuldigde eigen bijdrage in rekening te brengen. Behoudens spoedgevallen dient de opdrachtgever deze eigen bijdrage te voldoen, alvorens de advocaat met de werkzaamheden een aanvang zal nemen.

7.1 Betaling
De opdrachtgever is gehouden de facturen van de advocaat zonder aftrek, korting, opschorting of verrekening te betalen binnen veertien dagen na factuurdatum, door middel van storting op de aangegeven rekening, dan wel à contant aan de kantoorvestiging te Naaldwijk. De Advocaat is gerechtigd een kortere betalingstermijn vast te stellen bij een nieuwe factuur. Bij overschrijding van de gestelde betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente ex art. 6:119 Burgerlijk Wetboek verschuldigd.

7.2
Indien de opdrachtgever in gebreke is tijdig de factuur te voldoen, is de Advocaat alsdan gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten, of te beëindigen, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van de Advocaat voor schade die daardoor mocht ontstaan. Reclames met betrekking tot declaraties dienen op straffe van verval schriftelijk te zijn ingediend binnen veertien dagen na declaratiedatum. De Advocaat is gemachtigd betalingen ten behoeve van de opdrachtgever voor deze te ontvangen, alsmede betalingen te (laten) ontvangen op de bankrekening van de Stichting Derden gelden Visser en Kouwenhoven.

8.1 Aansprakelijkheid
Reclames en aansprakelijkstelling met betrekking tot een verwijtbaar gebrek in de nakoming door de Advocaat van de uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen dienen, op straffe van verval van enig recht, binnen een termijn van dertig dagen nadat het gebrek redelijkerwijs kenbaar kon zijn, schriftelijk te zijn ingediend.

8.2
De aansprakelijkheid van de Advocaat voor eventuele beroepsfouten is steeds beperkt tot het bedrag, waarop de door de Advocaat gesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering aanspraak geeft, te vermeerderen met het bedrag aan eigen risico, dat op grond van de voorwaarden van voornoemde verzekering voor rekening van de Advocaat komt. Deze aansprakelijkheidsverzekering voldoet minimaal aan hetgeen daaromtrent is voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Advocaten.

8.3
De Advocaat is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden.

 9.1 Klachtenregeling
Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening van de Advocaat over de uitvoering van de dienstverlening van de Advocaat, inclusief alle declaratiegeschillen kunnen binnen een termijn van dertig dagen nadat de klacht redelijkerwijs kenbaar kon zijn, schriftelijk te zijn voorgelegd aan de Advocaat die deze zal doorsturen aan de aan het kantoor verbonden klachtenfunctionaris. Wanneer deze er niet in slaagt de klacht over de dienstverlening met een opdrachtgever tot een oplossing te brengen, dan kan de opdrachtgever de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

9.2
Kouwenhoven Advocatuur is deelnemer aan de Klachten-en Geschillenregeling Advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze geschillenregeling is van toepassing op de dienstverlening van Kouwenhoven Advocatuur in alle gevallen waar de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd is. De regeling is te raadplegen op de website van de Geschillencommissie Advocatuur. Alle overige geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse rechter. Tenzij een dwingende wettelijke bepaling zich daartegen verzet is bij geschillen in eerste instantie bevoegd de rechter in het arrondissement van de vestiging waar de behandelende advocaat werkzaam is of laatstelijk werkzaam was. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn wordt beheerst door Nederlands recht.

Privacy reglement

1.Contactgegevens:  Kouwenhoven Advocatuur is verwerkingsverantwoordelijke, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
De contactgegevens van Kouwenhoven Advocatuur zijn:

Adres: Dijkweg 692671 CW Naaldwijk                                                                                                Telefoon: 0174643442                                                                                                                                      Email: info@kouwenhovenadvocaat.nl

2. Persoonsgegevens, voor wie?                                                                                                                     Dit Privacy Statement geldt voor alle personen van wie Kouwenhoven Advocatuur persoonsgegevens verwerkt en is dan ook van toepassing op:

 • Cliënten en potentiële cliënten van Kouwenhoven Advocatuur;
 • Bezoekers van www.kouwenhovenadvocaat.nl.
 • Alle andere personen die contact opnemen met Kouwenhoven Advocatuur of van wie Kouwenhoven Advocatuur persoonsgegevens verwerkt.

3. Persoonsgegevens, welke?    Kouwenhoven Advocatuur, waaronder de website van het kantoor, verwerkt:                                      

 • Persoonsgegevens die u aan haar heeft verstrekt:, zoals contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor de behandeling van uw zaak;         
 • Persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan www. Kouwenhovenadvocaat.nl:, zoals IP-adres; Uw surfgedrag op de website,                                                       
 • Persoonsgegvens ontleend aan andere bronnen:zoals Rechtsbijstandsverzekeraar; Handelsregister en Kadaster;• Openbare zakelijke social media platforms; Openbare zakelijke websites.

Op de website van Kouwenhoven Advocatuur staan hyperlinks naar websites van andere partijen en social media buttons. Kouwenhoven Advocatuur is niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacy beleid en het gebruik van cookies door die websites en de diensten van die social media platforms.

4. Persoonsgegevens, waarvoor?                                                                                                Kouwenhoven Advocatenkantoor gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst van opdracht tot het leveren van juridische diensten en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet op de Rechtsbijstand;
 • Het aanvragen en declareren van gefinancierde rechtsbijstand;
 • Het bijhouden van gebruikersstatistieken.Kouwenhoven Advocatenkantoor analyseert:– Interactiegegevens (persoonsgegevens verkregen uit contact Kouwenhoven Advocatenkantoor en u);
 • Gedragsgegevens (persoonsgegevens die Kouwenhoven Advocatenkantoor verwerkt over uw gedrag).


5. Persoonsgegevens, wanneer?                                                                                                 Kouwenhoven Advocatenkantoor verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:                                                                                                                                                      – Uw toestemming;                                                                                                                                             – Uitvoering van of met het oog op het sluiten van een overeenkomst van opdracht tot het verlenen van juridische diensten, waaronder het declareren aan u en derden;                               – Een wettelijke verplichting;                                                                                                                             – Een gerechtvaardigd belang.

6. Persoonsgegevens, verwerkers?                                                                                            Kouwenhoven Advocatenkantoor maakt voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebruik van de diensten van derden. Met deze verwerkers zijn verwerkersovereenkomsten gesloten die voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

7. Persoonsgegevens, delen?                                                                                                       Kouwenhoven Advocatenkantoor deelt uw persoonsgegevens met derden, indien:                     – Noodzakelijk voor de behandeling van uw zaak;                                                                                   – Daartoe een verplichting bestaat op grond van wetgeving, regelgeving of rechtspraak.

8. Persoonsgegevens, bewaren?                                                                                                 Kouwenhoven Advocatenkantoor bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat of sprake is van een (potentieel) geschil.

9. Persoonsgegevens, rechten?                                                                                                                        U heeft het recht om, via voornoemde contactgegevens van Kouwenhoven Advocatuur, te verzoeken om inzage, rectificatie, overdracht, beperking van het gebruik en verwijdering van uw persoonsgegevens.

laatstelijk gewijzigd 28-10-2020

home

Diensten

 • Strafrecht
 • Jeugdrecht
 • Personen,- en familierecht
 • Gefinancierde rechtsbijstand               (pro deo)

Contact

Dijkweg 69
2671 CW Naaldwijk
0174 - 64 34 42
info@kouwenhovenadvocaat.nl

© Kouwenhoven Advocatuur