Algemene voorwaarden

Kantoor                                                                                                                                          
1.1
Advocatenkantoor wordt geleid door Mr S.I. Kouwenhoven, verder te noemen de Advocaat. Zij oefent voor eigen rekening en verantwoording de rechtspraktijk uit.

1.2
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die door een opdrachtgever aan de Advocaat wordt gegeven, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht.

Opdrachten en rechtsbijstand
2.1
Een door de opdrachtgever gegeven opdracht komt pas tot stand nadat deze uitdrukkelijk schriftelijk is geaccepteerd door de Advocaat en nadat voldaan is aan de voorwaarden die de Advocaat heeft gesteld.

2.2
De door de Advocaat te verrichten diensten zijn inspanningsverplichtingen; nimmer kan of zal resultaat gegarandeerd worden. Bij de uitvoering van de opdracht zal de advocaat zich naar beste vermogen inspannen. De Advocaat handelt bij de uitvoering van de verstrekte opdracht op de wijze, die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat mag worden verwacht.

2.3
De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever.

2.4
De opdrachtgever is gehouden om alle gegevens die van belang zijn voor het uitvoeren van de opdracht tijdig te verstrekken aan de Advocaat.

2.5
Het staat de Advocaat vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door één of meer van de aan haar kantoor verbonden advocaten en medewerkers.

2.6
De opdrachtgever vrijwaart de Advocaat tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door de Advocaat ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

Beëindiging rechtsbijstand
3.1
Zowel de opdrachtgever als de Advocaat is bevoegd de opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen, tenzij dit gelet op de belangen van de andere partij naar omstandigheden op een onredelijk moment geschiedt.

3.2
De beëindiging van de opdracht kan slechts schriftelijk geschieden.

3.3
De Advocaat is bevoegd om na de beëindiging van de opdracht en vóór teruggave van stukken uit het dossier, die werkzaamheden te verrichten die de Advocaat in redelijkheid noodzakelijk acht in het belang van de opzeggende opdrachtgever. De Advocaat zal voor die werkzaamheden aanspraak kunnen maken op het gebruikelijke honorarium.

3.4
De Advocaat is na ontvangst van de schriftelijke beëindiging van de opdracht evenwel niet tot enige nadere dienstverlening verplicht.

Inhoud rechtsbijstand
4.4
De opdrachtgever zal ongevraagd op de hoogte worden gehouden van de stand van de zaken in de procedure. Hiertoe is de opdrachtgever gehouden een postadres te verstrekken.

4.5
In het geval dat de opdracht inhoudt dat rechtsbijstand is gewenst bij een rechtszitting, zal de Advocaat, bij afwezigheid van de opdrachtgever tijdens die zitting, alleen wanneer zij daartoe door de opdrachtgever uitdrukkelijk is gemachtigd, namens hem/haar het woord voeren.

4.6
In geval van een strafzaak zal door de Rechtbank een proces dossier worden verstrekt aan de Advocaat. Dit proces verbaal wordt met de opdrachtgever besproken. Afschriften van het proces verbaal worden niet verstrekt aan derden. Het is aan de beoordeling van de advocaat om een afschrift van het proces verbaal aan de opdrachtgever te verstrekken.

4.7
Hoger Beroep wordt alleen ingesteld indien de Advocaat daartoe tijdig schriftelijk opdracht heeft gekregen van de opdrachtgever.

Dossier
5.1
Na afloop van de procedure zullen processen-verbaal 1 maand worden bewaard, waarna zij worden geretourneerd aan de Rechtbank. Overige stukken zullen 7 jaar worden bewaard met uitzondering van vonnissen en uitspraken welke 20 jaar zullen worden bewaard.

Kosten van rechtsbijstand
6.1
Bij aanvaarding van een opdracht zal de advocaat onderzoeken of de cliënt in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, behalve indien de cliënt uitdrukkelijk kiest voor betaling van het honorarium.

6.2
Indien geen sprake is van gefinancierde rechtsbijstand is de opdrachtgever ter zake van de in het kader van de opdracht verrichte werkzaamheden door de Advocaat een honorarium exclusief omzetbelasting verschuldigd. Dit kan zijn een honorarium: op uurbasis; dan wel afhankelijk van de met de Advocaat gemaakte afspraken een vooraf overeengekomen vast honorarium. Het te declareren honorarium op uurbasis wordt bepaald aan de hand van de bestede tijd, waarbij verrichte werkzaamheden worden genoteerd in eenheden van minimaal vijf minuten.

6.3
De advocaat is gerechtigd haar (uur)tarieven jaarlijks op 1 januari te wijzigen. De actuele tarieven zijn alleen persoonlijk op te vragen bij de advocaat.

6.4.
Daarenboven is de opdrachtgever aan de Advocaat een vergoeding verschuldigd wegens de door de Advocaat gemaakte verschotten, zijnde de door derden aan de advocaat in rekening gebrachte kosten. Tot deze verschotten behoren onder meer griffierecht, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten, salaris van door de advocaat ingeschakelde procesadvocaten en kosten in verband met informatie uit openbare registers.

6.5
Alvorens met de werkzaamheden een aanvang te nemen, is de Advocaat ingeval van een honorarium op uurbasis gerechtigd aan de opdrachtgever een voorschot op het haar toekomende in rekening te brengen. Dit voorschot zal te zijner tijd met de einddeclaratie worden verrekend. Naast voornoemd voorschot brengt de Advocaat periodiek, aan de opdrachtgever een factuur uit wegens door haar verrichte werkzaamheden.

6.6
Behoudens spoedgevallen dient de opdrachtgever het voorschothonorarium , alvorens de advocaat met de werkzaamheden een aanvang zal nemen.

6.7
Komt de opdrachtgever in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand, dan is de Advocaat gerechtigd op voorhand de door de opdrachtgever verschuldigde eigen bijdrage in rekening te brengen. Behoudens spoedgevallen dient de opdrachtgever deze eigen bijdrage te voldoen, alvorens de advocaat met de werkzaamheden een aanvang zal nemen.

Betaling
7.1
De opdrachtgever is gehouden de facturen van de advocaat zonder aftrek, korting, opschorting of verrekening te betalen binnen veertien dagen na factuurdatum, door middel van storting op de aangegeven rekening, dan wel à contant aan de kantoorvestiging te Naaldwijk. De Advocaat is gerechtigd een kortere betalingstermijn vast te stellen bij een nieuwe factuur. Bij overschrijding van de gestelde betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente ex art. 6:119 Burgerlijk Wetboek verschuldigd.

7.2
Indien de opdrachtgever in gebreke is tijdig de factuur te voldoen, is de Advocaat alsdan gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten, of te beëindigen, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van de Advocaat voor schade die daardoor mocht ontstaan. Reclames met betrekking tot declaraties dienen op straffe van verval schriftelijk te zijn ingediend binnen veertien dagen na declaratiedatum. De Advocaat is gemachtigd betalingen ten behoeve van de opdrachtgever voor deze te ontvangen, alsmede betalingen te (laten) ontvangen op de bankrekening van de Stichting Derden gelden Visser en Kouwenhoven.

Aansprakelijkheid
8.1
Reclames en aansprakelijkstelling met betrekking tot een verwijtbaar gebrek in de nakoming door de Advocaat van de uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen dienen, op straffe van verval van enig recht, binnen een termijn van dertig dagen nadat het gebrek redelijkerwijs kenbaar kon zijn, schriftelijk te zijn ingediend.

8.2
De aansprakelijkheid van de Advocaat voor eventuele beroepsfouten is steeds beperkt tot het bedrag, waarop de door de Advocaat gesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering aanspraak geeft, te vermeerderen met het bedrag aan eigen risico, dat op grond van de voorwaarden van voornoemde verzekering voor rekening van de Advocaat komt. Deze aansprakelijkheidsverzekering voldoet minimaal aan hetgeen daaromtrent is voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Advocaten.

8.3
De Advocaat is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden.

Klachtenregeling
                                                                                                                                                9.1
Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening van de Advocaat over de uitvoering van de dienstverlening van de Advocaat, inclusief alle declaratiegeschillen kunnen binnen een termijn van dertig dagen nadat de klacht redelijkerwijs kenbaar kon zijn, schriftelijk te zijn voorgelegd aan de Advocaat die deze zal doorsturen aan de aan het kantoor verbonden klachtenfunctionaris. Wanneer deze er niet in slaagt de klacht over de dienstverlening met een opdrachtgever tot een oplossing te brengen, dan kan de opdrachtgever de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

9.2
Kouwenhoven Advocatenkantoor is deelnemer aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze geschillenregeling is van toepassing op de dienstverlening van Kouwenhoven Advocatenkantoor in alle gevallen waar de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd is. De regeling is te raadplegen op de website van de Geschillencommissie Advocatuur. Alle overige geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse rechter. Tenzij een dwingende wettelijke bepaling zich daartegen verzet is bij geschillen in eerste instantie bevoegd de rechter in het arrondissement van de vestiging waar de behandelende advocaat werkzaam is of laatstelijk werkzaam was. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn wordt beheerst door Nederlands recht.

Diensten

  • Strafrecht
  • Jeugdrecht
  • Personen,- en familierecht
  • Gefinancierde rechtsbijstand               (pro deo)

Contact

Dijkweg 69
2671 CW Naaldwijk
0174 - 64 34 42
info@kouwenhovenadvocaat.nl

© Kouwenhoven Advocatenkantoor